Artikler og forskningsnyt.

Her finder du en række artikler og forskningsnyt omhandlende emner der kan have interesse for ptsd-ramte og kredsen omkring denne. Alle artiklerne er udvalgt efter en kvalitativ vurdering af relevans og saglighed.

En del af artikler er i PDF-format. Hvis du ikke kan åbne artiklerne/filerne skal du bruge programmet acrobat reader, som du kan finde her.

 

Titel

Beskrivelse

2011

Psykoedukation

2 artikler fra Sindbladet om Psykoedukation

 

2010

Torturoverlever i Danmark

En opfølgende undersøgelse af 13 toturerede asylansøgere. Den oprindelige rapport " Asylansøgere i Danmark" er fra 2008 og findes længere nede på siden.

Ikke alle sår er synlige

Bachelor-projekt.
Et ergoterapeutisk, kvalitativt studie af aktivitetsproblematikker hos soldater
med PTSD og ergoterapeutiske behandlingsmuligheder

Mindfulness baseret terapi

Interessen for mindfulness i behandlingen af psykiske lidelser er i vækst. Ved tilbagevendende depression interesserer man sig særligt for
mindfulness-baseret kognitiv terapi som forebyggende behandling.

Livet efter Afghanistan

Fem procent af de danske soldater vender hjem fra mission i Afghanistan
med tunge symptomer på PTSD og depressioner. Hvordan det går dem siden, ved Forsvaret ikke. Militærpsykologer efterlyser mere forskning.

Fokus på PTSD gavner stofmisbrugere

Ny undersøgelse viser, at en dobbeltfokuseret behandling af
stofmisbrugere har en gavnlig effekt på såvel patientens ptsD som selve misbruget.

Når indsatsen har en pris

Bachelor om hvordan sygeplejersken i et sundhedsfremmende perspektiv kan hjælpe den PTSD-ramte soldat med at forebygge og mestre sine symptomer?

Ergoterapeuter kan hjælpe soldater med ptsd.

Ergoterapeuter kan yde et væsentligt bidrag i rehabiliteringen af danske soldater, der vender hjem fra krig. Mange soldater med PTSD oplever at have aktivitetsproblematikker, der begrænser dem i at deltage i hverdagslivet

Psykisk syge får hjælp af heste

2 artikler fra Kristligt Dagblad omkring hvordan psykisk sårbare mennesker bliver hjulpet af rideterapi.

Fortrængning af onde minder

Forskningsartikel om hvordan fortrængning af onde minder kan påvirke én på længere sigt.

Barndommens svigt sidder i den voksne krop.

Anbragte børn og unge kan som voksne skånes for mange ar på sjælen, hvis både de og deres omgivelser får øget viden om kroppens reaktioner på alvorlig stress, og hvordan den reduceres

Traumer

En undersøgelse af sammenhængen mellem ptsd og kroniske smerter.
Kandidatafhandling af Anne Berit Nielsen fra institut for psykologi på Københavns universitet.

Hvordan børn og familie påvirkes

En artikelrække om hvordan børn og familie til ptsd-ramte krigsveteraner påvirkes.

Massiv indsats hjalp Erik ud af mørket.

Artikel fra "redderen" nr.4, 2010 om ambulancebehandleren Erik der fik ptsd, men fik hjælp fra arbejdspladsen til at komme over det og tilbage i jobbet.

PTSD behandling - Piller eller terapi

Artikel fra PsykologNyt 2010
Undersøgelse der forsøger at påvise hvilken behandlig der virker bedst mod ptsd.

Rapport finder at effektiviteten af de fleste terapier mod PTSD er tvivlsom

Artikel af Mads Christian Jensen

Om at huske traumatiske oplevelser.

Nyere forskning viser, at patienter med PTSD husker den traumatiske oplevelse ved hjælp af samme mekanismer som andre oplevelser. Det strider mod den traditionelle opfattelse, der gør erindringen af traumer til noget særligt.

Børn og traumer

Artikel fra "Ny i Danmark" om børn og traumer og hvordan dette afhjælpes af fx. pædagoger.

Fysioterapi til mennesker med psykomotoriske problemer

Indføring og beskrivelse af fysioterapi mod psykomotoriske problemer fra Region Midt.

Vurdering af funktionsevnen hos traumatiserede flygtninge.

Artikel fra Fysioterapeuten der beskrives arbejdet med at udarbejde et ICF-redskab til vurdering af funktionsevnen.

TUBA terapi virker

TUBA hjælper unge fra familier med alkoholproblemer til en bedre hverdag. TUBA er særlig gode til at hjælpe de unge med symptomer på depression og posttraumatisk stress forstyrrelse (ptsd).  

Psykiske efterreaktioner hos Aghanistan veteraner.

Institut for Militærpsykologi (IMP)

Undersøgelse af psykiske efterreaktioner hos soldater udsendt til Afghanistan i perioden februar – august 2009

Rehabilitering af soldater med PTSD

Artikel fra Ergoterapeuten
Det overordnede mål for den ergoterapeutiske indsats i forhold til soldater med PTSD er at anvise praktiske og handlinger, der kan hjælpe
til at kompensere, tilpasse eller genvinde meningsfulde aktiviteter i hverdagen

Korttidsterapi uden effekt

Atikel fra Ny Viden.
Traumatiserede flygtninge kan ikke nøjes med 16 ugers behandling, viser undersøgelse fra Syddansk Universitets nye Videnscenter for Psykotraumatologi

Hjemvendte soldater

Soldater - før, under og efter udsendelse’

De 2 første rapporter i et stort forskningsprojekt på SFI, der med støtte fra Soldaterlegatet skal undersøge konsekvenserne af udsendelse for danske soldater.
Tredje og fjerde rapport udkommer i 2011.

PTSD og mareridt.

Artikel fra PsykologNyt om hvordan man fjerner mareridt hos ptsd-ramte.

Måden vi husker på.

Artikel fra Videnskab.dk om hvorda måden vi husker på, kan forlænge lidelsen(ptsd'en)

 

2009

EMDR, effekten er dokumenteret, men..

Er resultater af effektundersøgelser nok til, at fagpersoner som psykologer og læger bør anvende en behandlingsmetode som EMDR. Bør der ikke mere evidens til?

Kvinder efter voldtægt

Når en kvinde har været udsat for voldtægt, risikerer hun stadig at blive
ramt. for eksempel af mistro, af tvivl på hendes fortælling og af skyld og
selvbebrejdelser.

Op på hesten
- Dyrene er på banen.

Gennem de sidste 30 år er det fænomen opstået, at dyr kan indgå i terapeutiske forløb. Nu vil danske forskere undersøge, hvad der virker, hvordan, hvorfor og på hvem. Reaktionerne spænder fra entusiasme til udpræget skepsis.

EMDR i tyve år.

Beskrivende artikel om EMDR skrevet af 2 bestyrelsesmedlemmer i EMDR foreningen. Cand.psych Lene Jakobsen og speciallæge i psykiatri Karsten Bjørnholt

EMDR - Et valg til behandling af ptsd?

Speciale omkring EMDR behandlingen skrevet af Henning Steen Hansen, Ålborg Universitet.

Traumer - en livslang belastning

Artikel på baggrund af en Temadag på Videnscenter for Transkulturel Psykiatri en temadag med titlen "Når behandling ikke er nok".

Artiklen er skrevet af Clea Jerlang med baggrund i Marianne Kastrups oplæg.

Tiden læger ikke alle sår

En ny undersøgelse om fyrværkerikatastrofen i Seest dokumenterer, at krisereaktioner i højere grad er kroniske. Myndighederne undervurderer behovet for psykologisk bistand ved katastrofer.

Unge udsat for incest

Artikel fra PsykologNyt
På Incest Center Fyn har man iværksat et forsøg med gruppebehandling
af unge udsat for incest og seksuelle overgreb under opvæksten

Psykoterapi med traumatiserede flygtninge

Artikel fra PsykologNyt
Seks psykologer har udarbejdet en behandlingsmanual for
traumatiserede flygtninge med PTS D. Deres ønske er at kunne bidrage
til optimering af behandlingstilbud for traumatiserede flygtninge.

Psykodynamisk terapi og evidens.

Artikel fra PsykologNyt.
Psykodynamisk terapi er for tiden helt dømt ude fra officiel side i Danmark, medens kognitiv terapi er inde i varmen. En europæisk konference har netop godtgjort, at man i nogle lande vurderer anderledes.

Faktorer i udviklingen af PTSD

Udførlig artikel baseret på den allernyeste viden omkring PTSD, omhandlende komorbiditet og faktorer der spiller ind i udviklingen af PTSD.

Stop mobning i tide

Artikel fra Magasinet Arbejdsmiljø

Er antidepressiv medicin overvurderet?

Kritisk artikel der går bagom forskningen i antidepressiv medicin.

Hvem får psykiske skader af krigsdeltagelse?

Engelsk undersøgelse om årsagssammenhæng mellem PTSD og Ydre belastninger, personlig skrøbelighed samt beskyttende faktorer.

 

2008

Asylansøgere i Danmark

En undersøgelse af nyankomne asylansøgeres helbredstilstand og traumatiseringsgrad

Rapport galt i halsen

Sundhedsstyrelsens PTSD -anbefalinger misbruges, hvis de læses som en
absolut tilslutning til kognitiv adfærdsterapi over for angst. Forfatterne foreslår en afprøvning af en form for behandling af PTSD , der er neurofysiologisk
baseret.

Livslange tilløb

Udvalgte tekster om psykologers arbejde med seksuelt misbrugte.

Mindfulness med børn

mindfulness forbindes typisk med behandling af depression og angst
i voksenregi. men mindfulness kan sagtens bruges til børn
– her eksemplificeret med børn, der lider af generaliseret angst.

Acceptance and commitment therapy

ACT er en ny retning inden for den kognitive adfærdsterapi, som sigter mod en grundlæggende ændring af dysfunktionel adfærd.

Belastningsreaktion hos forældre til
præmature spædbørn

Forskningsartikel fra ugeskrift for læger om de psykosociale følgevirkninger hos 66 forældre til for tidligt fødte
børn (gennemsnitlig vægt 842 gram).

Psykoterapi for angst og depression

To tværfaglige arbejdsgrupper har etableret refeerenceprogrammer som vedrører psykoterapi og forholdet mellem psykoterapi og medikamentel behandling for angstlidelser og depression.

Når barndommen ikke er en leg.

Speciale om småbørn der traumatiseres som følge af en kræftsygdom

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger

En interviewundersøgelse og udbredelsen og baggrunden for førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere.

Hvad virker

En diskussion af metode og evidens i rehabiliteringsog
behandlingsarbejdet med traumatiserede flygtninge. Gennemgang og vurdering af behandlinger og terapier.

Behandling af mareridt

En artikel fra PsykologNyt om behandling af mareridt hos PTSD ofre.

Fra stress og krise til ptsd

Uddrag fra "Angstbogen - Angstens symptomer, årsager og behandling"
af Jens Gerlach.
Oplysende og uddybende indlæg om ptsd skrevet af Poul Videbech.

Teenage Voldtægt

TeenageVoldtægt - karakteristika, konsekvenser og behandling

Af Annalise Rust for Rigshospitaler og center for vældtægtsofre.

Børneperspektiv på en katastrofe

Undersøgelse af børnene der oplevede fyrværkerieksplosionen i Seest i november 2004.

Risikofaktorer for mænd og kvinder

Forskningsartikel der omhandler forskellen på udvikling af PTSD hos mænd og kvinder.

Bliver PTSD-ramte både nervøse og følelsesløse ?

Amerikansk undersøgelse omkring "typiske" symptommønstre ved PTSD.

MTV-rapport

Medicinsk Teknologi Vurdering.
Afklaring og sammenfatning af den foreliggende evidens for behandling og rehabilitering af patienter med PTSD, herunder traumatiserede flygtninge, på baggrund af et systematisk litteraturstudie.

Lammende angst bag langvarig PTSD ?

Amerikansk undersøgelse af graden af angst.

Er traumatiske erindringer noget "helt" for sig selv ?

Engelsk undersøgelse om at blitzerindringer af traumatiske begivenheder er af en anden art end alle andre erindringer

Traumereaktioner afhænger ikke af traumet i sig selv.

Japansk undersøgelse af sammenhængen mellem traumereaktioner og den udløsende faktor.

 

2007

Seest 2

De psykosociale følger af fyrværkerikatastrofen i Seest
Del 2 –Indsatspersonellet 5 måneder efter.

Den hemmelige lidelse

Masterafhandling om stigmatisering eller negligering, om traumer og deres udbredelse i Vollsmose, Odense, med baggrund i en undersøgelse af elever på Risingprojektet

Psykisk torturs skadelighed

Tortur er tortur, uanset form, og har voldsomme konsekvenser for ofrene.
Ny psykologisk forskning rammer en pæl igennem den opfattelse,
at psykisk tortur skulle være mere harmløs end fysisk.

Soldater og den prostituerede

Den prostituerede og soldaten

Der gælder fælles vilkår for krigstjeneste og prostitution. I to artikler fra Psykolog Nyt bringes en analyse af soldaten og den prostituerede med særligt henblik på psykiske skader.

Voldtægtens skjulte ofre

Om hvordan de pårørende til voldtægtsofre påvirkes og evt. sekundær traumatiseres.

Fysioterapeuten skal passe på sig selv

Artikel om hvordan fagfolk, herunder fysioterapeuter, kan rammes af sekundær traumatisering i forbindelse med behandling af ptsd-ramte.

Traumatiske erindringer

Kandidatafhandling af Badria Nawabi fra Institut For Psykologi,
Københavns Universitet. En undersøgelse af hukommelse ved posttraumatisk stressforstyrrelse

Fysiske og neuropsykologiske følger efter intensiv terapi

overlæge Claude Bernard Kancir & overlæge Lise Fonsmark

Nyere forskningsresultater viser, at mange patienter overleveren kristisk sygdom, men op til 75% har længerevarende fysiske og psykiske problemer.

PTSD og forsikringsret

Specialeafhandling af Camilla Sylvest

Psykisk invaliditet som ulykkestilfælde i dansk forsikringsret

mobning og stressreaktioner

Forskningsartikel fra NFA om fysiske og psykiske stressreaktiner i forbindelse med mobning.

Traumefokuseret KAT

Forskningsartikel vedr. at traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi er en effektiv metode til at behandle posttraumatisk stresstilstand (PTSD).

PTSD kan give specielle hukommelsesforstyrrelser.

Franske forskere påviser hukommelsesforstyrrelser i forbindelse med PTSD

Efterladte risikerer PTSD

Undersøgelse af den belastning pårørende til kræft-ramte oplever.

Krisepsykologien til eksamen.

Evaluerende artikel om krisepsykologi.

 

2006

Tilknytning og trauma

Belysning af sammenhænge mellem tilknytning, social støtte og PTSD.
Nærværende afhandling tager fat på at vise, at tilknytning i en lang række
udenlandske undersøgelser har kunnet forklare (forudsige) en lang række
forhold ifm. tilpasning og psykiske problemer hos voksne efter en traumatisering.

Hjælp til traumatiserede flygtninge

Der mangler evidens for effekten af de behandlingstilbud, der gives
til traumatiserede flygtninge. Peter Berliner fremdrager internationale
eksempler på, at man kan hjælpe effektivt og samtidig billigt.

De psykiske komponenter ved fedme

Artikel omkring sannemhængen mellem fedme og fx. ptsd.

Musikterapi

Artikel om et lille forsøg med musikterapi i en dansk flygtningefamilie.

Cutting

En række artikler om cutting og selvskadende adfærd. En adfærd der også kan opstå hos ptsd-ramte.

 

2005

Kan akutte reaktioner forudsige vedvarende traumer.

Det har længe været et ønske blandt behandlere at kunne forudsige, hvilke voldsofre der udvikler en vedvarende PTSD, så man kan koncentrere den forebyggende indsats om de mest udsatte.

Akut kriseterapi

Vi skal tage debatten om kriseterapiens virkning og tage den alvorligt, lød for nylig en opfordring i Psykolog Nyt. Professor i klinisk psykologi Ask Elklit tager fat fra en ende af efter en periode, hvor krisepsykologien har været
beskyldt for at være ubrugelig eller direkte skadelig

Hustrumishandling. Kan eftervirkningerne behandles?

artikel fra forskningsnyt fra psykologien

Behandling med MusiCure

Behandling af angste, psykiatriske patienter med MusiCure - Et pilotprojekt

aggression at work

Bullying, nasty teasing and violence.
Prevalence, mediating factors and consequences
Annie Høeg M.A.

Fødselstraumer

Artikel fra tidskrift for Jordemødre om hvordan traumatiske fødsler kan føre til ptsd. Hvilket sker for 2% af alle fødende.

 

2004

Sammenhæng mellem ptsd og...

Sammenhæng mellem ptsd,forstyrret bevidsthedstilstand og psykotiske symptomer.
Artikel i Matris af Ask Elklit

Forståelse og behandling af sorgforløb.

Gennemgang af symposium om hvordan vi forstår og behandler sorgforløb.

 

2003

Torturerede flygtninge i Danmark

Man oplever PTSD og sociale problemer hos næsten alle fl ygtninge, der kommer til Danmark, og som har været udsat for tortur i deres hjemlande. En ny pilotundersøgelse belyser problemets omfang.

Emotionel numbing

En empirisk belysning og analyse af "Emotional Numbing" (begrænset følelsesmæssig reaktivitet) som eventuel selvstændig faktor i PTSD.

Hjælper det følelsesmæssigt at åbne sig efter tab eller traume

artikel fra forskningsnyt fra psykologien

Efter en voldtægt

Artikel i PsykologNyt omkring de psykiske følger efter voldtægt.

Voksne ofre for incest

Artikel fra PsykologNyt af Ask Elklit og Anne Øxenberg om voksne der fastholdes som ofre for selksuelle overgreb i barndommen.