Tests

Skribent: Frank Henriksen

Rorschach’s personlighedstest

Måske bedst kendt som "blækklattest". En personlighedstest, hvor man udfra testpersonens tolkning af en række "tilfældige blækklatter" får et billede af tetspersonens følelsesliv, ønsker, angst, forsvarsmekanismer mv.
Trods den udbredte brug af personlighedstest i visse kredse, fraråder Dansk Psykologforening dog brugen af disse i forbindelse med PTSD eller andre traumefølger. Rorschach’s personlighedstest giver et øjebliksbillede af hvordan testpersonen er, men ikke et billede af hvordan vedkommende var forud for den traumatiske påvirkning.

 

Millons Personlighedstest MCMI-III

Millons personlighedstest blev udviklet i 1994 og foreligger i sin 3. udgaver 1997. Teorien, som testen bygger på, går på at personlighedsforstyrrelser ses som udviklingsmæssige konstruktioner.
Den er konstrueret i overensstemmelse med DSM-IVkriterierne og MCMI, som testen hedder, grupperer skalaerne i personligheds- og syndromkategorier. Særlige skalaer bruges til at skelne de mere vedvarende ersonlighedskarakteristika fra de akutte kliniske forstyrrelser som angsttilstande, depressioner, misbrug eller psykoser, som patienten kan fremvise. Profilerne baserer sig på i alt 24 kliniske skalaer og kan fortolkes, så de illustrerer sammenspillet mellem det vedvarende karakterologiske mønster og aktuelle kliniske syndromer.

 

Selyes Stresstest

Selyes stress test er en 25-items test, der undersøger forekomsten af stress-symptomer indenfor det sidste år. Stresstesten måler forekomsten af fysiske stresssymptomer, emotionelle/affektive stresssymptomer samt sociale og adfærdsmæssige stresssymptomer. Testen opgøres i forhold til disse symptom-kategorier samt scores overordnet i en lav/middel/høj grad af stress

 

Lazarus Copingtest

Undersøger syv forskellige måder at cope med stress og belastning:
I. Konfronterende coping som er en aktiv copingstrategi, der omfatter aggressivt betonede anstrengelser pa at ændre belastende forhold i kombination med en vis grad af risikovillighed.
II. Distancering, der er passiv strategi, der omfatter bestræbelser på at mindske egen involvering og reducerer betydningen af problemsituationen.
III. Selvkontrol, en passiv strategi, der omfatter bestræbelser på at regulere følelsesmæssige reaktioner og handlinger.
IV. Social støtte, der er en aktiv strategi, omfatter bestræbelser på at søge yderligere information og opbakning og følelsesmæssig støtte.
V. Accept af medansvar, en aktiv strategi, der omfatter erkendelsen af egen rolle i problemsituationen, herunder selvbebrejdelse samt bestræbelser pa at undgå lignende situationer i fremtiden.
VI. Flugt og undgåelse, en passiv strategi, omfatter ønsketænkning og bestræbelser på at flygte fra eller undgå problemsituationen.
VII. Planlæggende problemløsning, en aktiv strategi, der omfatter bestræbelser på at ændre belastende forhold i kombination med forsøg pa at analysere problemets art og finde løsningsmuligheder.
VIII. Positiv refortolkning, en aktiv strategi, der omfatter bestræbelser på at forstå belastende forhold og problemer og se selve problemsituationen i et positivt Iys ved at fokusere på mulighedeme for personlig vækst af kreativitet og kompetenceudvikling.

 

Maslachs Burnout Inventory

Undersøger tre dimensioner i forhold til udbrændthed i
arbejdet:
1) emotionel udmattelse
2) professionel selvtillid
3) depersonaliseringstendens

 

Harvards Trauma Questionnaire HTQ

Harvards Trauma Questionnaire er en 31-items test til unders0gelse af PTSD. Testen undersøger forekomsten af invaderende symptomer, undgående symptomer og vagtsomhedssymptomer.

 

Trauma Symptom Checklist

TSC – 35, Traume Symptom Checkliste. De 35 spørgsmål har en 4 – trins skala, der går fra ”nej” til ”ja-ofte”. Skemaet giver et billede på observerbar og selvoplevet adfærd. Symptomerne antages at beskrive dissociation, angst, depression, søvnforstyrrelser og mistanke om seksuelt misbrugstraume samt samspilsproblemer, aggression og somatisering. En høj TSC score kan anvendes til at bestemme omfang og af belastning og/eller specifikke efterreaktionsmønstre hos personer udsat for et traume. TSC findes også i andre udgaver, ex.TSC-40 som relaterer sig til seksuelle traumer.
Se TSC-40 i engelsk udgave

 

Hamiltons Depressionsskema HAM-D

Den engelske psykiater Max Hamilton har udviklet HAM-D, en depressionsskala som bl.a. bruges af lægen i et interview med patienten, hvor han/hun stiller en række spørgsmål om depression. Derefter kan lægen beregne graden af depressive symptomer. Hamiltons Depressionsskema er oprindeligt et 17 punkts skema(HAM-D17), men er også kommet i en forkortet udgave på 6 punkter(HAM-D6) der skulle dække kernesymptomerne for depression.
Se HAM-D6

Se HAM-D17

 

Depressionsspørgeskema MDI

Som ovenstående.
se MDI test

 

Reading the mind in the eyes test RME

Test der vurderer klientens evne til at aflæse emotionelle tilstande i en serie på 36 billeder af øjenområdet. En test der kan bruges til at påvise ptsd eller risikioen for at viderudvikle ptsd på et meget tidligt stadie i traumeforløbet.

 

Levels of emotional awareness scale LEAS

Test baseret på 20 kort beskrevne situationer, som man skal forholde sig til følelsesmæssigt. Kan ligeledes bruges til at påvis risikoen for udvikling på et tidligt stadie af traumeforløbet.

Seneste opdatering

Tirsdag, 01 maj 2012
.